Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Hoạt động bảo vệ môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Hoạt động bảo vệ môi trường được hiểu là gì?

A. Là hoạt động giữ gìn môi trường: hạn chế việc ô nhiễm môi trường; phá hại môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học

B. Là hoạt động giữ cho môi trường trong sạch; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

C. Là hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn chặn việc thải nước bẩn, bụi, khí, làm ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường

D. Là hoạt động giữ cho môi trường trong sạch; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu, sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này