Theo Luật Doanh nghiệp 2014, người nào không được là thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, người nào không được là thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn?

A. Người lao động trong công ty

B. Người nước ngoài

C.  Cán bộ, công chức, viên chức

D. Người được hưởng thừa kế theo pháp luật phần vốn góp trong công ty

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này