Theo Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần?

A. Là tất cả các cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

B. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

C. Phải là cổ đông của công ty

D. Có tối đa 7 thành viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:03 chiều

Đánh giá chủ đề này