Theo qui chế hiện hành khi hết thời hạn chiết khấu (chiết khấu có ký hạn) NHTM không thực hiện cam kết thanh toán số tiền mua lại giấy tờ có giá cho NHNN Việt Nam, NHNN xử lý như thế nào?

Theo qui chế hiện hành khi hết thời hạn chiết khấu (chiết khấu có ký hạn) NHTM không thực hiện cam kết thanh toán số tiền mua lại giấy tờ có giá cho NHNN Việt Nam, NHNN xử lý như thế nào?

A. Sau một ngày làm việc (kể từ ngày hết hạn chiết khấu) sẽ trích tài khoản tiền gửi của NHTM đê thanh toán

B. Trên TKTG của ngân hàng thương mại không đủ tiền để thanh toán, sẽ chuyển số tiền còn thiếu sang nợ quá hạn (lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất chiết khấu) NHNN xem xét bán giấy tờ có giá đang nắm giữ để thu hồi tiền còn thiếu

C. B, Sau một ngày làm việc (kể từ ngày hết hạn chiết khấu) sẽ trích tài khoản tiền gửi của NHTM đê thanh toán

D. NHNN Việt Nam cho vay để đáo hạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này