Thời hạn tối đa để tạm giữ người theo thủ tục hành chính (kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm):

Thời hạn tối đa để tạm giữ người theo thủ tục hành chính (kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm):

A. 12 h.

B. 24 h.

C. 36 h.

D. 48 h.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này