Trong các bản Hiến pháp sau đây, bản Hiến pháp nào chưa được Chủ tịch nước công bố?

Trong các bản Hiến pháp sau đây, bản Hiến pháp nào chưa được Chủ tịch nước công bố?

A. Hiến pháp năm 1946

B. Hiến pháp năm 1959

C. Hiến pháp năm 1980

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này