Trong các chi phí sau đây, chi phí nào thuộc chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Trong các chi phí sau đây, chi phí nào thuộc chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Chi phí khấu hao tài sản cố định

B. Chi phí bán tài sản thanh lý

C. Chi phí bị phạt đo vi phạm hợp đồng của khách hàng

D. Chỉ phí góp vốn liên doanh liên kết

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này