Trong các mô hình sau các mô hình nào kém ổn định:

Trong các mô hình sau các mô hình nào kém ổn định:

A. Mô hình vật lý trong và mô hình logic

B. Mô hình logic và mô hình vật lý ngoài 

C. Không mô hình nào kém ổn định

D. Mô hình vật lý ngoài và mô hình vật lý trong

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này