Trong kiến trúc xử lý 16 bít, cặp thanh ghi DS: SI

Trong kiến trúc xử lý 16 bít, cặp thanh ghi DS: SI

A. trỏ đến ô nhớ trong đoạn dữ liệu

B. trỏ đến ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích

C. trỏ đến đoạn nhớ chứa ô nhớ trong đoạn dữ liệu

D. trỏ đến ô nhớ chứa xâu ký tự

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này