Trong quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, có mấy loại tranh chấp lao động?

Trong quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, có mấy loại tranh chấp lao động?

A. Bốn loại: Tranh chấp lao động cá nhân , tranh chấp lao động tập thể, tranh cháp lao động giản đơn, tranh chấp lao động phức tạp

B. Năm loại: Tranh chấp lao động cá nhân , tranh chấp lao động tập thể, tranh cháp lao động ngành, tranh chấp lao động liên ngành, tranh chấp lao động vùng

C. Hai loại: Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể

D. Ba loại: Tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, đình công

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này