TUYỂN TẬP BỘ Tài liệu bổ trợ tiếng anh lớp 5 NĂM 2024

TUYỂN TẬP BỘ Tài liệu bổ trợ tiếng anh lớp 5 NĂM 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links.

 

Tài liệu bổ trợ tiếng anh lớp 5

Nếu tìm được tài liệu hay, mời quý thầy cô, anh chị hãy chia sẻ cho mọi người bằng cách gửi link vào đây: Chia sẻ tài liệu. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại để mọi người thuận tiện sử dụng. Xin cảm ơn!

30 đề Tiếng Anh tự luyện thi lớp 5 lên lớp 6​

30 đề Tiếng Anh tự luyện thi lớp 5 lên lớp 6
PRACTICE TEST 1
I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the
others by circling
1. A. accident B. soccer C. clinic D. camera
2. A. thank B. that C. this D. those
3. A. station B. intersection C. question D. invitation
4. A. arm B. charm C. farm D. warm
5. A. languages B. dresses C. watches D. becomes
II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following questions
1. This is my cat. Did you ……………. it yesterday?
A. sees B.saw C. sees D. see
2. The police station is next to the drugstore. I want _______ there right now
A. to go B. going C. to going D. am going
3. My sister is the _________ in my family
A. prettiest B. most pretty C. more pretty D. prettier
4. If you_________ early, you won’t be late.
A. get up B. gets up C. got up D. are getting up
5. When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.
A. went to go B. has gone C. went D. was going
6. My father asks us _________too much time playing computer games.
A. not to spending B. did not spend C. not to spend D. to not spent
7. That child is getting_____ every day.
A. big B. bigger C. biggest D. biger
8. It’s very________ in a market. I don’t like living near here
A. long B. noisy C. quiet D. Short
9. Ba lives in an________ in town.
A. apartment B. house C. home D. Flat
10. There is a lake ________ front ________ my school.
A. on/of B. in/of C. at/of D. in/on

20240222032137296.jpg

 

20240222032142764.jpg

 

20240222032146511.jpg

Xem và Tải tài liệu tại đây

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1, i-Learn Smart Start (Có đáp án)​

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1, i-Learn Smart Start (Có đáp án)

20231206231736801.jpg

 

20231206231741518.jpg

 

20231206231747184.jpg

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

Xem và Tải tài liệu tại đây

Đề cương ôn tập giữa Học kỳ 1 – Tiếng Anh lớp 5,6,7,8,9​

Đề cương ôn tập giữa Học kỳ 1 – Tiếng Anh lớp 5,6,7,8,9

20231107222326526.png

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

Xem và Tải tài liệu tại đây

Tổng hợp tài liệu dạy học Tiếng Anh lớp 5​

Tổng hợp tài liệu dạy học Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

1710429700417.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Tổng hợp tài liệu Ôn thi vào Lớp 6 môn Tiếng Anh​

Tổng hợp tài liệu Ôn thi vào Lớp 6 môn Tiếng Anh

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

1710429747245.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 2​

Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 2

1710429777394.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1​

Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1

1710429806855.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Sơ đồ tư duy – Ôn tập Tiếng Anh lớp 5​

Sơ đồ tư duy – Ôn tập Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

1710429833125.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 chuyên anh​

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 chuyên anh

1710429851271.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5​

Bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5

1710429872610.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng bài học​

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng bài học

1710429890869.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh lớp 5 – Tập 1​

Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh lớp 5 – Tập 1

1710429910508.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bài tập Cơ bản và Nâng cao Tiếng Anh lớp 5​

Bài tập Cơ bản và Nâng cao Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

1710429931026.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1​

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 5 – Học kỳ 1

1710429973737.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Giáo án, tài liệu, đề thi, bài tập bổ trợ Tiếng Anh lớp 5​

Giáo án, tài liệu, đề thi, bài tập bổ trợ Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu này là Thư mục, bao gồm nhiều tài liệu bên trong, vui lòng vào Link ở dưới để xem chi tiết.

1660367085297.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Slide Rung chuông vàng Tiếng Anh​

Slide Rung chuông vàng Tiếng Anh

1710430034068.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Slide Rung chuông vàng Tiếng Anh Khối 5​

Slide Rung chuông vàng Tiếng Anh Khối 5

1710430054559.png

Xem và Tải tài liệu tại đây

Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5​

Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5

1710430073883.png

 

Đề thi Tiếng Anh Lớp 5 – Học kỳ 1 – Đề 3 (Kèm Đáp án và File nghe)​

Đề thi Tiếng Anh Lớp 5 – Học kỳ 1 – Đề 3 (Kèm Đáp án và File nghe)


Xem và Tải tài liệu tại đây

Tải file File nghe tại đây

Xem và Tải tài liệu tại đây

Đề thi Tiếng Anh Lớp 5 – Học kỳ 1 – Đề 2 (Kèm Đáp án và File nghe)​

Đề thi Tiếng Anh Lớp 5 – Học kỳ 1 – Đề 2 (Kèm Đáp án và File nghe)

Xem và Tải tài liệu tại đây

Tải file File nghe tại đây

Tuyển tập tài liệu tiếng anh lớp 5

TẢI FULL TẠI ĐÂY

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Ôn hè tiếng anh 5 lên 6

<< BÀI TẬP ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site