Tỷ lệ thu ngân sách là hoàn toàn giống nhau giữa  các quốc gia:

Tỷ lệ thu ngân sách là hoàn toàn giống nhau giữa  các quốc gia:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này