Tỷ suất lợi nhuận VKD phần ánh điều gì?

Tỷ suất lợi nhuận VKD phần ánh điều gì?

A. Mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và VKD. Khi thực hiện một trăm đồng VKD, doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế

B. Khi thực hiện một đồng VKD, doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế

C. Mới quan hệ giữa lợi nhuận sau trước thuế và VKD

D. Khi thực hiện một trăm đồng VKD, doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tỷ suất lợi nhuận VKD phần ánh điều gì?

Bạn đang xem: Tỷ suất lợi nhuận VKD phần ánh điều gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP