Việc đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được chia làm mấy trường hợp cụ thể?

Việc đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được chia làm mấy trường hợp cụ thể?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này