Phụ lục 2 khtn 8 kết nối tri thức năm 2023 – 2024 chương trình mới

Phụ lục 2 khtn 8 kết nối tri thức năm 2023 – 2024 chương trình mới được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Phụ lục 2 khtn 8 kết nối tri thức gồm 4 trang cuối bài.

Phụ lục 2 khtn 8 kết nối tri thức

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

MÔN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024

Cả năm: 35 tuần, 140 tiết.

( Học kì I: 18 tuần –  72 tiết; Học kì II: 17  tuần – 68 tiết)

KT 90 phút

HỌC KỲ I

Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Ghi chú
1 1 Mở mở đầu

 

Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn khoa học tự nhiên 8 Hóa
2 Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn khoa học tự nhiên 8 Hóa
3 Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn khoa học tự nhiên 8 Hóa
4 1 Bài 1. Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học. Hóa
2 5 1 Bài 1. Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học. Hóa
6 1 Bài 2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học. Hóa
7 1 Bài 2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học. Hóa
8 1 Bài 2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học. Hóa
3 9 1 Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học. Hóa
10 1 Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học. Hóa
11 1 Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học. Hóa
12 1 Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí. Hóa
4 13 1 Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí. Hóa
14 1 Bài 5. Tính theo phương trình hoá học. Hóa
15 1 Bài 5. Tính theo phương trình hoá học. Hóa
16 1 Bài 5. Tính theo phương trình hoá học. Hóa
5 17 1 Bài 5. Tính theo phương trình hoá học.  KTTX 1 Hóa
18 1 Bài tập Hóa
19 1 Bài 6. Nồng độ dung dịch. Hóa
20 1 Bài 6. Nồng độ dung dịch. Hóa
6 21 1 Bài 6. Nồng độ dung dịch. Hóa
22 1 Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Hóa
23 1 Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Hóa
24 1 Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Hóa
7 25 1 Bài tập Hóa
26 2 Bài 8. Acid Hóa
27 2 Bài 8. Acid Hóa
28 2 Bài 8. Acid Hóa
8 29 2 Ôn tập giữa kì I Hóa
30 2 Kiểm tra giữa HK I Hóa
31 2 Kiểm tra giữa HK I Hóa
32 2 Bài 9. Base. Hóa
9 33 2 Bài 9. Base. Hóa
34 2 Bài 9. Base. KTTX 2 Hóa
35 2 Bài 10. Thang pH Hóa
36 2 Bài 10. Thang pH Hóa
10 37 2 Bài tập Hóa
38 2 Bài 11. Oxide Hóa
39 2 Bài 11. Oxide Hóa
40 2 Bài 11. Oxide Hóa
11 41 2 Bài 12. Muối Hóa
42 2 Bài 12. Muối Hóa
43 2 Bài 12. Muối Hóa
44 2 Bài 12. Muối Hóa
12 45 2 Bài 13. Phân bón hoá học Hóa
46 2 Bài 13. Phân bón hoá học Hóa
47 Bài 13. Phân bón hoá học Hóa
48 2 Bài tập Hóa
13 49 3 Bài 14. Khối lượng riêng
50 Bài 14. Khối lượng riêng
51 3 Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó.
52 3 Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó.
14 53 3 Bài 16. Áp suất
54 3 Bài 16. Áp suất
55 3 Bài 16. Áp suất
56 3 Bài 17. Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí
15 57 3 Bài 17. Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí
58 3 Bài 17. Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí
59 3 Bài tập                                                               KTTX 3
60 4 Bài 18. Lực có thể làm quay vật
16 61 4 Bài 18. Lực có thể làm quay vật
62 4 Bài 18. Lực có thể làm quay vật
63 4 Bài 18. Lực có thể làm quay vật
64 Ôn tập cuối kì I
17

 

 

 

65 Ôn tập cuối kì I
66 Kiểm tra cuối kì I
67 Kiểm tra cuối kì I
68 4 Bài 19. Đòn bẩy
18 69 4 Bài 19. Đòn bẩy
70 4 Bài 19. Đòn bẩy
71 4 Bài 19. Đòn bẩy
72 4 Bài tập 

HỌC KỲ  II

 

Tuần Tiết theo PPCT Chủ đề Tên bài dạy Ghi chú
19 73 5 Bài 20. Sự nhiễm điện.
74 5 Bài 20. Sự nhiễm điện.
75 5 Bài 21. Mạch điện.
76 5 Bài 21. Mạch điện.
20 77 5 Bài 21. Mạch điện.
78 5 Bài 22. Tác dụng của dòng điện
79 5 Bài 22. Tác dụng của dòng điện
80 5 Bài 22. Tác dụng của dòng điện
21 81 5 Bài 23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
82 5 Bài 23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
83 5 Bài tập                                                   KTTX 4
84 6 Bài 24. Năng lượng nhiệt
22 85 Bài 24. Năng lượng nhiệt
86 6 Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt
87 6 Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt
88 6 Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt
23 89 6 Bài 26. Sự nở vì nhiệt
90 6 Bài 26. Sự nở vì nhiệt
91 6 Bài 26. Sự nở vì nhiệt
92 6 Bài tập
24 93 7 Bài 27. Khái quát về cơ thể người Sinh
94 7 Bài 28. Hệ vận động ở người Sinh
95 7 Bài 28. Hệ vận động ở người Sinh
96 7 Bài 28. Hệ vận động ở người Sinh

 

25 97 Bài 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
98 7 Bài 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người Sinh
99 7 Bài 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người Sinh
100 7  Bài 30. Máu và hệ tuần hoàn ở người                                                                    Sinh
26 101 7 Bài 30. Máu và hệ tuần hoàn ở người Sinh
102 Ôn tập giữa kì 2 Sinh
103 Kiểm tra giữa kì II Sinh
104 Kiểm tra giữa kì II Sinh
27 105 7  Bài 30. Máu và hệ tuần hoàn ở người Sinh
106 7 Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn KTTX 5 Sinh
107 7 Bài 32. Hệ hô hấp ở người Sinh
108 7 Bài 32. Hệ hô hấp ở người Sinh
28 109 7 Bài 32. Hệ hô hấp ở người Sinh
110 7 Bài 33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người Sinh
111 7 Bài 33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người Sinh
112 7 Bài 33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người Sinh

Sinh

29 113 7 Bài 34. Hệ thần kinh và các giác quan ở người
114 7 Bài 34. Hệ thần kinh và các giác quan ở người Sinh
115 7 Bài 35. Hệ nội tiết ở người Sinh
116 7 Bài 35. Hệ nội tiết ở người Sinh

Sinh

30 117 Bài 36. Da và điều hoà thân nhiệt ở người
118 7 Bài 36. Da và điều hoà thân nhiệt ở người Sinh
119 7 Bài 37. Sinh sản ở người Sinh
120 7 Bài 37. Sinh sản ở người Sinh
31 121 7 Bài 37. Sinh sản ở người
122 8 Bài tập Sinh
123 8 Bài 38. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Sinh
124 8

8

Bài 38. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Sinh
32 125 Bài 39. Quần thể sinh vật
126 8 Bài 39. Quần thể sinh vật Sinh
127 8 Bài 40. Quần xã sinh vật KTTX 6 Sinh
128 8

8

Bài 40. Quần xã sinh vật Sinh
33 129 Bài 40. Quần xã sinh vật
130 8 Bài 41. Hệ sinh thái Sinh
131 8 Bài 41. Hệ sinh thái Sinh
132 8

8

Bài 41. Hệ sinh thái Sinh
34 133 Ôn tập cuối kì II

Download file PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024

Thầy cô download file tại đây.

Hy vọng với chia sẻ PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024 trên, thầy cô đã có thêm nhiều tài liệu hữu ích trong giảng dạy hơn. Đừng quên yopovn liên tục cập nhật chia sẻ mới mỗi ngày. Hãy truy cập thường xuyên để theo dõi và tải nhiều tài liệu mới nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site