Vở bài tập Toán

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Lời giải chuyên mục Giải vở bài tập Toán lớp 5  đầy đủ chi tiết cho từng Bài học. Ngoài ra mời bạn kích vào đây để xem lời giải Toán lớp 5 SGK và chuyên mục Toán lớp 5.Vở bài tập Toán lớp 51. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 11.1 VBT Toán lớp 5 chương 11.2 VBT Toán lớp 5 chương 22. Vở Bài tập toán lớp 5 tập 22.1 VBT Toán lớp 5 chương 3 - Phần hình học2.2 VBT Toán lớp 5 chương 42.3 VBT Toán lớp 5 chương 51. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 1.1 VBT Toán lớp 5 chương 1 Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Bài 5: Phân số thập phân Bài 6: Luyện tập Phân số thập phân Bài 7: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số Bài 8: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số Bài 9: Hỗn số Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) Bài 11: Luyện tập hỗn số Bài 12: Luyện tập chung Bài 13: Luyện tập chung Bài 14: Luyện tập chung Bài 15: Ôn tập về giải Toán Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải Toán Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) Bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) Bài 20: Luyện tập chung Bài 21: Ôn tập - Bảng đơn vị đo độ dài Bài 22: Ôn tập - Bảng đơn vị đo khối lượng Bài 23: Luyện tập - Bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Bài 25 Bài 26: Luyện tập Bài 27: Héc-ta Bài 28: Luyện tập Bài 29: Luyện tập chung chương 11.2 VBT Toán lớp 5 chương 2 Giải Bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 1 Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Bài 34: Hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân Bài 35: Luyện tập Bài 36: Số thập phân bằng nhau Bài 37: So sánh hai số thập phân Bài 38: Luyện tập Bài 39: Luyện tập chung Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Bài 41: Luyện tập Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Bài 44: Luyện tập chung Bài 45: Luyện tập chung Bài 46: Luyện tập chung Bài 48: Cộng hai số thập phân Bài 50: Tổng nhiều số thập phân Bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân Bài 52: Trừ hai số thập phân Bài 53: Luyện tập Trừ hai số thập phân Bài 54: Luyện tập chung Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Bài 57: Luyện tập Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân Bài 59: Luyện tập Bài 60: Luyện tập (tiếp theo) Bài 61: Luyện tập chung Bài 62: Luyện tập chung (tiếp theo) Bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Bài 64: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Bài 67: Luyện tập Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Bài 69: Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân Bài 71: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Bài 72: Luyện tập chung Bài 73: Luyện tập chung tiếp theo Bài 74: Tỉ số phần trăm Bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm Bài 76: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm Bài 77: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bài 78: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bài 79: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Bài 80: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm Bài 81: Luyện tập chung Bài 82: Luyện tập chung (tiếp theo) Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm 2. Vở Bài tập toán lớp 5 tập 2 2.1 VBT Toán lớp 5 chương 3 - Phần hình học Bài 85: Hình tam giác Bài 86: Diện tích hình tam giác Bài 87: Luyện tập Diện tích hình tam giác Bài 88: Luyện tập chung Bài 89: Tự kiểm tra Bài 90: Hình thang Bài 91: Diện tích hình thang Bài 92: Luyện tập Diện tích hình thang Bài 93: Luyện tập chung Bài 94: Hình tròn. Đường tròn Bài 95: Chu vi hình tròn Bài 96: Luyện tập Chu vi hình tròn Bài 97: Diện tích hình tròn Bài 98: Luyện tập Diện tích hình tròn Bài 99: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Bài 101: Luyện tập về tính diện tích Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) Bài 103: Luyện tập chung Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật Bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 108: Luyện tập Bài 109: Luyện tập chung Bài 110: Thể tích của một hình Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối Bài 112: Mét khối Bài 113: Luyện tập Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật Bài 115: Thể tích hình lập phương Bài 116: Luyện tập chung Bài 117: Luyện tập chung (tiếp theo) Bài 118: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 119: Luyện tập chung chương 3 Bài 120: Luyện tập chung chương 3 Bài 121: Tự kiểm tra2.2 VBT Toán lớp 5 chương 4 Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian Bài 123: Cộng số đo thời gian Bài 124: Trừ số đo thời gian Bài 125: Luyện tập Cộng trừ số đo thời gian Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số Bài 127: Chia số đo thời gian cho một số Bài 128: Luyện tập Bài 129: Luyện tập chung Bài 131: Luyện tập Vận tốc Bài 130: Vận tốc Bài 132: Quãng đường Bài 133: Luyện tập Quãng đường Bài 134: Thời gian Bài 135: Luyện tập Thời gian Bài 136: Luyện tập chung số đo thời gian, chuyển động đều Bài 137: Luyện tập chung Bài 138: Luyện tập chung chương 42.3 VBT Toán lớp 5 chương 5 Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên Bài 140: Ôn tập về phân số Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) Bài 142: Ôn tập về số thập phân Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Bài 144: Ôn tập đo độ dài và khối lượng Bài 145: Ôn tập đo độ dài và khối lượng (tiếp theo) Bài 146: Ôn tập về đo diện tích Bài 147: Ôn tập về đo thể tích Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) Bài 149: Ôn tập về đo thời gian Bài 150: Phép cộng Bài 151: Phép trừ Bài 152: Luyện tập Phép cộng, phép trừ Bài 153: Ôn tập Phép nhân Bài 154: Luyện tập phép nhân Bài 155: Ôn tập Phép chia Bài 156: Luyện tập Phép chia Bài 157: Luyện tập Bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình Bài 160: Luyện tập về tính chu vi, diện tích một số hình Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình Bài 162: Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình Bài 163: Luyện tập chung Bài 164: Một số dạng Bài toán đã học Bài 165: Luyện tập một số dạng Bài toán đã học Bài 166: Luyện tập Một số dạng Bài toán đã học Bài 167: Luyện tập Bài 168: Ôn tập về biểu đồ Bài 169: Luyện tập chung Bài 170: Luyện tập chung Bài 171: Luyện tập chung Bài 172: Luyện tập chung Bài 173: Luyện tập chung Bài 174: Luyện tập chung Bài 175: Tự kiểm tra Đây là chuyên mục Vở Bài tập Toán lớp 5 với hướng dẫn giải Bài tập, lời giải dành cho môn học này. Ngoài ra, các em học sinh tự ôn tập tại nhà: Giải vở luyện Toán lớp 5. Để tham khảo lời tập 1 và tập 2, mời các bạn kích vào tiêu đề của từng bài tập mà mình cần. Hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng với các lời giải hay mà chúng tôi cung cấp cho cuốn sách Vở Bài tập Toán lớp 5 của chúng tôi. Lưu ý: Để xem trọn bộ các dạng bài tập trắc nghiệm của từng bài tập trong năm học. Các em học sinh luyện tập tại đây: Trắc nghiệm Toán lớp 5.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
63,958
Bài viết
65,344
Thành viên
67,223
Thành viên mới nhất
huongly120

Thành viên Online

Top